Croeso i wefan project South Hook CHP
Newyddion diweddaraf

Prosiect South Hook CHP – gohirio Penderfyniad Buddsoddi Terfynol.

Rhagor o wybodaeth yma.

Image

Cyflwyniad

Mae cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar ran Qatar Global Ventures Ltd., ExxonMobil Power Ltd. a Total Gas and Power Business Services S.A.S. (ynghyd â’r Datblygwyr) i adeiladu a gweithredu gwaith gwres a phŵer cyfunedig (CHP) o fewn ffiniau presennol Terfynell Nwy Naturiol Hylifedig (LNG) South Hook (y Derfynell LNG) wedi’i gymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Gwladol Dros Ynni a Newid Hinsawdd.

Mae’r Datblygwyr wedi nodi cyfle i ddarparu ynni effeithlonrwydd uchel, carbon isel i’r Deyrnas Unedig trwy adeiladu gwaith Gwres a Phŵer Cyfunedig (CHP) o fewn ffiniau presennol y Derfynell Nwy Naturiol Hylifedig. Byddai’r gwaith Gwres a Phŵer Cyfunedig yn cael ei gynllunio i wneud defnydd hynod effeithlon o’r gwres y mae’n ei gynhyrchu. Byddai’r holl bŵer a gynhyrchir gan y gwaith Gwres a Phŵer Cyfunedig naill ai’n cael ei drosglwyddo allan i’r grid trydan neu byddai’n mynd â lle pŵer a drosglwyddir i mewn ar hyn o bryd o’r grid trydan gan y Derfynell Nwy Naturiol Hylifedig. Byddai adeiladu’r gwaith Gwres a Phŵer Cyfunedig yn cynhyrchu digon o bŵer trydan i gyflenwi hyd at 900,000 o gartrefi, a byddai’n gostwng yn sylweddol y defnydd o nwy gan y Derfynell Nwy Naturiol Hylifedig.

Nid yw cymeradwyo’r cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu o angenrheidrwydd yn golygu y byddai’r prosiect yn mynd rhagddo i gael ei adeiladu. Rhagwelir y bydd cyfranddalwyr CHP South Hook yn gwneud y penderfyniad terfynol o ran buddsoddi yn gynnar yn 2015.

Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ag ymgyngoreion statudol a’r cyhoedd rhwng y 15fed o Awst, 2012 a’r 16eg o Ebrill, 2013 ac mae bellach wedi cau. Cyflwynwyd cais am orchymyn caniatâd datblygu gerbron yr Arolygiaeth Gynllunio (PINS) ar yr 31ain o Fai, 2013. Derbyniodd yr Arolygiaeth Gynllunio y cais ar y 26ain o Fehefin, 2013. Ar ôl proses archwilio o chwe mis, gwnaed argymhelliad i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid Hinsawdd, a gymeradwyodd y cais ar y 23ain o Hydref, 2014.

Er bod y broses ffurfiol o adolygu’r prosiect yn gyflawn, mae’ch barn yn dal yn bwysig inni, a gallwch gysylltu â ni trwy ddefnyddio’r dulliau a amlinellir yn adran ‘ ‘Eich hysbysu am y datblygiadau’ y wefan hon.